RAKAN BLOG MASJID

12 November 2011

MAKA BERKATA SYEIKH ABDUL QADIR AL-JAILANI

Telah berkata Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani pada petang hari Selasa yang bertempat di Madrasah, pada tarikh 4 Zulkaedah, tahun 545 H.

Saudara! Dahulukan kepentingan akhirat atas kepentingan dunia. Nescaya kau akan mendapatkan keuntungan dari kedua-duanya. Bila kau mendahulukan kepentingan dunia atas kepentingan akhirat, maka kau akan rugi. Rugi dunia, dan rugi akhirat. Ini, merupakan siksaan bagimu. Mengapa kau sibuk dengan sesuatu yang tidak diperintahkan? Jika kau tidak sibuk dengan urusan dunia, nescaya Allah s.w.t. akan melimpahkan ma'unah (pertolongan) kepadamu. Juga akan memberikan taufiq, dan kesempatan mengambil sebahagianny a (dunia). Bila kau mengambil sebahagian kecil daripadanya. Nescaya akan menjadi berkah.

Orang mukmin beramal untuk kepentingan dunia dan akhiratnya, Amal dunianya dapat menghantarkannya ke darjat yang ia inginkan. Ia menerima sedikit dunia, sebesar bekal untuk naik kenderaan. Ia tidak ingin mengumpul kekayaan sebanyak-banyaknya. Orang jahil, kepentingan utamanya adalah syurga. Sedangkan orang arif, kepentingan utamanya adalah akhirat, kemudian Allah Azza Wajalla. Bila kau telah menghasilkan sepotong roti, lalu nafsumu berusaha merebutnya dan syahwat-mu juga ingin memintanya, maka fikirlah, siapa kira-kira yang mampu memecahnya. Engkau tidak akan beruntung, selagi belum berhasil memerangi nafsumu, di sisi Allah Azza Wajalla. Orang-orang yang jujur, satu sama lain saling bantu membantu, saling bertolak ansur dan bertanggungjawab.

Hai orang yang berpaling dari Allah Azza Wajalla. Hai orang-orang yang berpaling dari shiddiqin. Hai orang yang berkiblat kepada makhluk dan bersekutu dengan mereka. Sampai bila kau menghadap mereka? Apa yang memberi manfaat kepadamu? Tiada manfaat itu dengan segala sesuatu yang jumud.

Zat yang merajai segala-galanya adalah wahid (Esa) zat yang memberi mudarat adalah wahid. Zat yang memberi manfaat juga wahid. Demikian pula yarig menggerakkan, menenangkan, mengusahakan, menaklukkan, memberi, mencegah, menciptakan dan yang memberikan rezeki. Dialah Allah Azza Wajalla. Dia zat yang Qadim, Azali dan abadi. Dia wujud sebelum makhluk, sebelum ayah ibu mu dan orang- orang kayamu. Dia jualah Pencipta langit, bumi dan seisinya:

Firman Allah s.w.t.:
" Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Dia, dan Dia Yang
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".
(A.S. Asy-Syura, 1).

Sungguh sayang. Hai makhluk Allah, mengapa kamu tidak mengenal Penciptamu dengan sebenarnya? Bila aku di hari kiamat kelak memiliki sesuatu di sisi Allah s.w.t. sungguh aku akan menanggung beban-beban beratmu, dari orang pertama sampai orang akhirmu. Hai pembaca! Bacakanlah aku. Tanpa ditunjukkan kepada penghuni langit dan bumi. Setiap orang yang beramal soleh, tentu akan dibukakan pintu yang ada di antaranya dan antara Tuhannya. Sehingga ia dapat dengan mudah memasukkan kalbunya ke dalam pintu itu. Sedang kau, hai orang alim, selalu sibuk berdebat, berbantah-bantah, memupuk kekayaan, sehingga, lupa mengamalkan ilmumu. Hal itu akan jatuh di hadapan/ditanganmu dalam bentuk lahir tanpa batin.

Jika Allah Azza Wajalla menginginkan salah seorang ham ba- Nya menjadi baik, maka ia tentu mengajarnya, kemudian mengilhamkannya dengan amal dan ikhlas li-wajhillah. Dia akan mendekatkan, mengenalkan dan mengajarkan kepadanya ilmu hati sirri yang telah dipilihkan untuknya, sebagaimana memilih Musa a.s.

Firman Allah s.w.t.:
"Dan Aku telah memilihmu untuk diriku".
(Q.S.Thaha, 41)

Bukan untuk selain-Ku. Bukan untuk syahwat dan hal-hal yang tidak berguna, bukan untuk bumi dan bukan untuk langit. Bukan untuk kerajaan, juga bukan untuk kerosakan. Tiada suatu pun yang mengikatmu dari-Ku, tiada sesuatu selain-Ku yang menyibukkanmu, tiada suatu gambar atau benda lain yang menghalangimu dari-Ku. Juga tidak ada syahwat yang menyebabkan kau tidak memerlukan sesuatu dari-Ku.

Saudara! janganlah kau putus asa dari rahmat Allah Azza Wajalla, akibat melakukan maksiat. Tetapi, basuhlah pakaian agamamu dengan air taubat secara bersambungan dan ikhlas. Berilah pakaian agamamu itu minyak makrifat. Waspadalah terhadap kedudukan yang kau sandang ini. Sebab, bila saja kau berpaling, di sekitarmu pasti ada haiwan buas yang siap

menyerbumu. Di mana saja kau berada, di situlah datang berbagai fitnah di sekitarmu.

Kembalilah kepada Allah Azza Wajalla dengan kalbumu. Janganlah kau makan dengan tabiatmu, syahwatdan kesenanganmu. Janganlah kau makan, kecuali ada dua saksi adil yang mengawasimu. Yakni kitab Allah dan Sunnah Nabi.


Kemudian, carilah dua saksi lain, iaitu kalbumu dan perbuatan Allah Azza Wajalla. Jika A1 Kitab, As Sunnah dan kalbumu telah mengizin, maka lihatlah saksi yang ke empat. Iaitu fi'lullah (perbuatan Allah Azza Wajalla).

Janganlah kau seperti pencari kayu bakar di waktu malam. Ia mencari kayu ke sana ke mari, tapi tidak mengetahui apa yang jatuh ditangannya. Hanya Pencipta yang diciptakan saja yang ada. Ini, suatu hai yang tidak akan datang dengan berhias, tamanni (lamunan), takalluf (memperberat beban dan tasannu'(mengada-ngada). Tetapi, ia adalah sesuatu yang bersemayam dalam dada dan dibuktikan dengan amal. Yakni, amal yang dilakukan kerana Allah Azza Wajalla semata.

Saudara! Kesihatan akan datang tanpa dicari. Kekayaan akan datang tanpa dicari-cari, ubat pun demikian. Ubat segala penyakit adalah berserah diri kepada Allah Azza Wajalla dan memutuskan sebab-sebab lahir dengan kalbumu. Ubat segala penyakit terletak pada mengesakan Allah s.w.t. dengan kalbu, bukan dengan lisan saja. Tauhid dan zuhud tidak berada pada tubuh dan lisan. Tauhid dan zuhud terletak pada kalbu. Demikian pula makrifat kepada Allah, mahabbah dan qurban kepada-Nya.

Jadilah kau orang yang berakal. Janganlah kau gila. Dan jangan memperberat beban. Kau gila, cerewet, dusta, riak dan munafik. Semua kepentinganmu hanya untuk menarik perhatian makhluk kepada dirimu. Tidakkah kau tahu, setiap kau melangkah kepada makhluk dengan kalbumu, tentu kau akan jauh dari Tuhanmu? Kau mengaku sebagai pemohon Allah Azza Wajalla. Tetapi, kenyataannya, kau bermohon kepada makhluk sesamamu. Gambaranmu seperti orang yangmengatakan, "aku ingin pergi ke Mekah", tetapi ia menuju ke Khurasaan.

Dengan demikian, ia justeru jauh dari Mekah. Kau mengatakan, bahawa kalbumu telah keluar dari lingkungan makhluk, padahal, kau masih saja takut dan mengharapkan segala keperluanmu kepadanya. Lahirnya zuhud, tetapi batinmu rakus.

Lahirmu cinta Allah Azza Wajalla, tetapi batinmu cinta makhluk. Ini suatu hal yang tidak dapat datang dengan ocehan lidah. Keadaan ini tidak mengenal makhluk, dunia, akhirat dan segala sesuatu selain Allah Azza Wajalla. Dia Esa, tidak menerima sesuatu kecuali Esa, dia Maha Esa, tidak menerima sekutu. Dialah yang mengatur segala urusanmu.

Kerana itu, terimalah apa yang difirmankan-Nya. Semua makhluk itu lemah. Tidak boleh memberi mudarat dan manfaa t terhadap dirimu. Allah yang mengutus hal itu barangkali, Dia mengatur hal itu untuk dirimu dan untuk diri mereka. Segala sesuatu yang manfaat dan yang mudarat bagimu sudah dicatat oleh ilmu Allah s.w.t.

Orang-orang yang mengesakan Allah Azza Wajalla dan yang soleh adalah 'hujjah Allah' atas seluruh makhluk. Di antara mereka ada yang lahir dan batinnya sunyi dari kesibukan duniawi. Ada yang hanya batinnya saja. Dalam batinnya tidak terlihat sesuatu. Inilah hati yang bersih dan suci. Barang siapa dikurniakan hati seperti ini, bererti telah diberi kerajaan dari makhluk. Ia dikategorikan pahlawan yang gagah berani.

Orang yang gagah berani ialah orang yang hatinya suci dari sesuatu selain Allah Azza Wajalla. Orang yang selalu berdiri di atas pintu-Nya dengan membawa pedang tauhid dan senjata syarak'.... Syarak dapat membersihkan lahir. Sedangkan tauhid dan makrifat dapat membersihkan batin.

Saudara, apa yang dikatakan mereka dan yang kita katakan, tidak akan memberi pengaruhsama sekali, kau mengatakan, "Ini haram", tetapi kau lakukan. Kau mengatakan,"Ini halal", tetapi Tidak kau lakukan, engkau gila.

Dari Nabi Muhammad s.a.w, baginda bersabda yang bermaksud: " Orang bodoh celaka sekali. Orang alim celaka tujuh kali".

Celaka sekali untuk orang bodoh, kerana ia tidak tahu. Celaka tujuh kali untuk orang alim ini, kerana ia tahu tapi tidak mahu mengamalkan ilmunya. Berkah ilmunya hilang, yang masih ada hanya hujjahnya. Belajarlah, kemudian amalkan. Lalu, menyendirilah di tempat yang sunyi. Sibuklah dengan mahabbah Allah Azza Wajalla. Bila mahabbahmu dan uzlahmu telah benar-benar beres, nescaya Allah Azza Wajalla akan mendekatkan dirimu kepada-Nya. Jika berkenan, ia akan memperkenalkan dan mengorbitkan dirimu kepada seluruh makhluk. Juga akan menolakmu untuk menuntut bahagian- bahagian duniawi. Ia menurun angin ketentuan takdir dan ilmunya untukmu. Kemudian, meniup pagan tembok 'khalwat'mu. Lalu kau menujunya dan Allah s.w.t. melihat urusanmu kepada makhluk.

Engkau terpengaruh hak-hakmu, tanpa bersikap ceroboh, buruk dan teruk. Allah Azza Wajalla mengembalikanmu, kepada bahagian-bahagianmu, agar undang-undang ilmu-Nya mengenai dirimu tidak batal. Engkau terpenuhi semua bahagianmu. Sedangkan kalbumu masih tetap bersama Allah Azza Wajalla. Dengarlah! Ketahuilah! hai orang-orang bodoh terhadap Allah Azza Wajalla dan kekasih-kekasih-Nya.

Hai orang-orang yang selalu mencerca Allah Azza Wajalla dan wali-wali-Nya! Yang Maha Benar adalah Allah s.w.t. Yang batil adalah kamu, hai makhluk. Kebenaran terletak pada kalbu, sanubari dan batin. Sedang kebatilan terletak pada nafsu, kesenangan, tabi'at adat istiadat, dunia dan segala sesuatu selain Allah Azza Wajalla.

Kalbu ini tidak akan beruntung, selagi belum sampai ke tingkatan qurban dengan Allah Azza Wajalla, yang maha Qadim, Azalli dan Abadi selamanya. Janganlah suka mendesak, hai munafik. Apakah yang kau miliki itu lebih baik daripada yangdimiliki selainmu?

Engkau adalah hamba rotimu, hamba lauk- paukmu, manisanmu, kudamu, dan kekuasaanmu kalbu yang jujur pergi menghindar dari makhluk, menuju kepada Allah Azza Wajalla. Ia melihat segala sesuatu di tengah jalan. Tetapi, tidak tergiru sedikit pun. Ia terus berjalan di tengah lembut. Sampai ke tempat tujuan.

Ulamak yang ahli mengamalkan ilmunya adalah wakil- wakil orang salaf. Mereka adalah 'waratsatul anbiya'. Sedangkan ulamak khalaf datang untuk membangunkan kota syarak, membangunkan bahagian-bahagian yang rosak. Mereka, di hari kiamat kelak akan berkumpul dengan anbiya'.
Mereka akan dipenuhi pahalanya oleh Penciptanya. Allah Azza Wajalla telah mengumpamakan orang alim yang enggan mengamalkan ilmunya dengan binatang himar (kaldai).

Allah s.w.t. berfirman:
"... seperti kaldai yang membawa kitab-kitab yang tebal".
(Q.S. Jum'ah,5).

Asfar adalah kitab-kitab tebal yang berisikan ilmu. Dapatkah kaldai memanfaatkan kitab-kitab ilmiah? Kitab-kitab itu hanya merupakan beban berat yang memayahkannya. Barang siapa bertambah ilmu pengetahuannya, hendaklah bertambah pula ketaatannya. Hai orang yang mengakuberilmu! Mana tangismu, kerana takut kepada Allah Azza Wajalla? Mana kewaspadaanmu? Mana pengakuan dosa-dosamu? Mana usahamu menghapuskan kegelapan dengan cahaya taat Allah S.W.T? Mana didikanmu kepada jiwamu? Mana usahamu memerangi nafsu berahimu.

Kepentinganmu terletak pada gamis dan serban, makan, minum, nikah, rumah, kedai dan bersenang-senang bersama makhluk. Singkirkanlah dirimu dari himmah seperti itu. Kalau memang kau memiliki bahagian daripadanya, tentu akan datang tepat pada waktunya. Hatimu terlepas dari keluh kesah menanti kedatangannya. Hatimu selalu tertuju kepada Allah Azza Wajalla. Apa yang menjadi milikmu tiada hubungannya dengan keluh kesahmu itu jadi kepayahanmu sia-sia.

Saudara! Khalwatmu belum benar. Masih najis, belum suci. Apa yang kau amalkan? Tauhid dan ikhlas belum ada di dalam hatimu. Wahai orang-orang yang lalai! Hai orang-orang yang berpaling. Hai orang-orang yang meninggalkan segala-galanya! Hai orang-orang yang tidak mengenal Allah Azza Wajalla dan Rasul utusannya! Hai orang-orang yang tidak mengenal ulama mutakaddimin dan ulamak mutakhirin! Kamu bagaikan kayu balak yang melintangdi tengahjalan. Tidak dapat di manfaatkan sama sekali.
"Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksaan api neraka"

No comments:

Post a Comment

PERINGATAN BAGI LELAKI !

Mengikut Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995
"Mana-mana lelaki yang baligh yang tidak menunaikan Sembahyang Jumaat

tanpa apa-apa keuzuran syarie yang boleh didakwa dibawah Seksyen 20,

Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995, sekiranya disabit

kesalahan boleh di denda tidak lebih RM1,000 ATAU dipenjarakan selama

tempoh tidak melebihi enam (6) bulan ATAU kedua-duanya sekali."